ବସନ୍ତ କୋଇଲ୍ ତାର |

  • Spring coil wire

    ବସନ୍ତ କୋଇଲ୍ ତାର |

    ନିର୍ମାଣରେ ବସନ୍ତ କୋଇଲ୍ ତାରଗୁଡ଼ିକ ବାନ୍ଧୁଥିବା ତାର କିମ୍ବା ବାନ୍ଧିବା ତାର, ଫେନସିଂ ତାର, ବଗିଚା ଏବଂ ଅଗଣାରେ ବାନ୍ଧିବା ପରି ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |